Kırkpınar Ağalığı Görücüye Çıkıyor

657.Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan Koç İhalesini kazanan Ahmet Çetin’in Kırkpınar Ağalığı, Ağalık Şartnamesinin şartlarını yerine getirmediği için iptal edilince Edirne Belediyesi Encümeni tarafından yeniden ihale açıldı.

 

Edirne Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ihalenin pazarlık usulü ile 7 Haziran Perşembe Günü Saat:15.00’de  Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzları ile belirtilen saatte belediye encümenine başvurmaları istendi. İşin tahmini bedeli 55 bin TL, geçici teminatının bin 650 TL olduğu ihaleye katılacakların ayrıca geçici teminat haricinde 11 bin TL ek teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

657. Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan ihale ile ilgili açıklama şöyle:

“2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (arttırma) ile satışa çıkarılacaktır.

İşin tahmini bedeli 55.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.650,00.TL’dir.

İhaleye katılacak olan talipliler, geçici teminatın haricinde 11.000,00 TL ek teminat yatıracaklardır.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler;

4- İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler;

a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan sureti.

b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2018 yılı vizeli)

c-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekâletname.

d-) Sabıka sicil kaydı. (2018 yılı tarihli)

e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

f- ) Kırkpınar Güreşleri ile ilgili bilgi ve diğer dokümanları içeren dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

g-) Kişisel olarak ve ortağı ve/veya yöneticisi olduğu şirket var ise şahsen ve ilişikli olduğu şirketin Belediyemize borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları İlişiksiz Belgesi. (2018 yılı Haziran ayı içerisinde alınmış belge)

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 15:00’da Edirne Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. İhale Edirne Belediye Başkalığı Encümen salonunda yapılacaktır. (Adres: Babademirtaş mahallesi Mimar Sinan caddesi no:1 Edirne)

İlan olunur.”

 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 :

Bu Talimat Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini geleneksel çizgisi içerisinde disiplin altına almak ve belirlenen kurallar ile yapılmasını sağlamak için düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 :

Bu Talimat, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Edirne Belediye Başkanlığınca nasıl düzenleneceğini, Organizasyon Kurulunun kimlerden oluşacağını, görev, yetki ve sorumlulukları ile müsabaka, yolluk ve ödüllerle bunlara ait usul ve esasları belirleyen hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3

(l) Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek.9 maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü ‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4: Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Belediye Başkanlığı

Edirne Belediye Başkanlığını,

Federasyon

Güreş Federasyonunu,

Organizasyon Kurulu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Kurulunu,

Ağa

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Ağasını,

Hakem Kurulu

Güreş Federasyonu Başkanlığı Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunu,

Cazgır

 Pehlivanları boylarını göre maniler söyleyerek takdim eden kişiyi,

Temsilci

Güreş Federasyonunu temsil eden kişiyi ifade eder,

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yetkisi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarının Düzenleme Zamanı

Madde 5 :

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde düzenlenir. Belediye Başkanlığınca tespit edilen müsabaka tarihi Valilik Makam onayı ile kesinlik kazanır.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı tarihlerde başka hiçbir Yağlı Güreş Organizasyonuna izin ve yetki verilmez.

Federasyonun Görev ve Yetkileri

Madde 6 :

Güreş Federasyonu Başkanlığının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda belirtmiştir.

a) Gerekli hallerde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Talimatında Belediye Başkanlığının da görüşünü almak suretiyle değişiklik teklifinde bulunmak.

b) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine temsilci göndermek, Talimat hükümlerinin uygulanmasını takip ettirmek, Organizasyon Kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak.

c) Ceza Kuruluna sevk edilen pehlivan ve hakemler ile ilgili ceza işlemlerinin takip etmek.

d) Hakem Kurulunun teklifini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Federasyon Temsilcisi ve Hakem Gözlemcisinin Görev ve Yetkileri

Madde 7:

Temsilci, Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilir. Müsabakada Federasyonu temsil eder.

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Müsabakanın Talimata uygunluğunu sağlamak, Organizasyona yardımcı olmak.

c) Müsabakanın devamı sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek Organizasyon Kuruluna bildirmek.

d) Organizasyon Kurulu ve Müsabakada görevlendirilmiş bulunan Hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olmak.

Hakem gözlemcisinin görev ve yetkileri; Hakemler hakkında rapor tutmak ve müsabaka sonunda söz konusu rapor ve tutanakları bir dosya halinde Federasyon Başkanlığına iletmek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunun Başkanı ve Kuruluşu

Madde 8:

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulu, Edirne Belediye Başkanının Başkanlığında, Federasyon Temsilcisi, Kırkpınar Ağası, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Belediye Kültür Sosyal İşleri Müdürü ,,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden   teşekkül eder. (19.04.2011 tarih ve 17 sayılı Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Kararı )

İlin Mülki Amiri, gerekli gördüğü konularda Organizasyon Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıya Başkanlık yapabilir. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonlarında, Mülki İdare Amiri denetiminde Devlet Protokolü esasları uygulanır.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9:

Organizasyon Kurulu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri düzenlemek üzere kurulur. Kurul Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurul tarafından alınan kararlar Belediye Başkanlığınca yerine getirilir.

Kurulun görevleri şunlardır;

a) Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ismine ve tarihine yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) Gerekli hallerde ilgili Yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi isteğini Federasyona bildirmek.

c) Organizasyonun disiplin altında geçmesini sağlamak için konulmuş kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

d) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Güreş Meydanının gerekli olan araç ve gereçlerle noksansız düzenlenmesini sağmak.

e) Basın mensupları ile seyircilerin müsabakaları en iyi şekilde izleyebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

f) Basın mensuplarının özel kıyafet veya işaret taşımalarını temin etmek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası

Madde 10 –

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonunun geleneğine uygun olarak manevi hamiliğini sürdürmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ağa seçilecek kişinin T.C. vatandaşı olması şarttır. Ağalık seçimi, baş güreşlerin finalinden önce bir yıl sonrasının organizasyonu için Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyularak Kırkpınar Sarayiçi er meydanında Belediye Başkanlığınca yapılır. Ağa, Organizasyon Kurulunun tabii üyesidir. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık ihalesindeki ihale bedelinin ödenme şartları Belediye Başkanlığınca belirlenir. İhaleyi kazanan Güreş Ağası, bir yıl sonraki güreşlerin ağalığını yapar (19.04.2011 tarih ve 17 sayılı Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Kararı )

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası Görev ve Yetkileri

Madde 11:

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Ağası görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası, Organizasyonun manevi hamisi olduğundan Organizasyonun sonucunu etkileyecek konularda görüşü alınır.

b) Tarihi Kırkpınar Güreşlere Ağası, geleneklere uygun kıyafet giyer.

c) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin çeşitli alanlarda temsil etmek ve tanıtımını yapmak için geleneksel kıyafetleri Ağalık Unvanını taşıdığı yıl boyunca gerekli gördüğü yerlerde giyebilir.

d) Üç yıl üs üste Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazanarak Altın Kemeri hak eden Ağalar, ömür boyunca bütün yağlı güreşlerin onur konuğudur.

e) Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağasının, yılı içerisinde Tarihi Kırkpınar Güreşleri geleneğine yakışmayan davranışları olduğu takdirde konu Organizasyon Kurulunda görüşülerek gerekli karar alınır.

Cazgırın Görevleri ve Kıyafeti

Madde 12:

Organizasyon Kurulu tarafından yeteri kadar cazgır atanır.                                                      

a)Cazgır, hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söylemez.                         

b)Er meydanında siyasi partilerin reklamını yapamaz.                                                                                    c)Yağlı Güreşleri seyretmeye gelen siyasi kişileri parti adını kullanmadan unvanları ile anons eder.                   d)Yağlı Güreş Meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere Kule Başhakeminin direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar.                                                                                                      

e)Bu kurallara uymayanlar Kule Başhakeminin önerisi üzerine Organizasyon Kurulunca hemen görevden uzaklaştırılır ve Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirilir.                           

f)Cazgır Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetini giyer.                                              

g)Cazgır, Federasyondan lisans almak zorundadır. Lisans ,ı olmayanlara görev verilmez.                                                                                                                                                          

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ödüller, Yolluklar ve Görevli Ücretleri

Madde 13:

Organizasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda organizasyonu gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanlığı; seyir ücreti alıp alınmamasına bakılmaksızın organizasyona katılan hakemler, Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi Yağlı Güreş Yürütme Kurulu, cazgırlar ve pehlivanların ödülü ile yolluklarını aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak ödemek zorundadır,

a) Organizasyona katılan Hakemler ,Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi, Yağlı Güreş Yürütme Kurulu ve cazgırlar1 Günlük hakemlik tazminatı, 1. derece Devlet Memuru harcırahının 10 katından az 15 katından fazla olamaz  ,) ( 19.04.2011 tarih ve 17 Sayılı Güreş Federasyonu Yönetim Kurul Kararı )                      

b) Federasyonun görevlendirdiği ve isimleri organizasyon kuruluna bildirilen Hakemler, Yürütme Kurulu ,Hakem Gözlemci ve Federasyon Temsilciye  yol masrafları ,seyahat yevmiyesi ile tazminatı ödenir Mahalli Hakemlere yalnız hakemlik tazminatı ödenir                   

c) Görevli ücretleri, final güreşleri sırasında bordro düzenlenerek hak sahiplerine imza karşılığı ödenir. d) Pehlivanlara verilecek ödül ve yolluklar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak Organizasyon Kurulunca belirlenir,( Baş,Başaltı ve Büyükorta boyu dışındaki diğer boylarda ilk 64’e giren sporculara ödeme yapılır ve Doping Kontrolü yapılan boylardaki ödemeler Doping kontrolü sonuçlandıktan sonra Edirne Belediye Başkanlınca yapılar.)

e)Organizasyona katılan Hakemler, Federasyon Temsilciisi , Hakem Gözlemcisi, Yağlı Güreş Yürütme Kurulu ve Cazgırlar ve diğer görevlilerin otel konaklama ücretleri Edirne Belediye Başkanlığı tarafından karşılanır) Organizasyon Komitesince , Görevlendirilen Cazgırların alacağı ücreti belirler.

Meydan Komiseri

Madde 14:

Yeteri kadar Meydan Komiseri, Organizasyon Kurulu tarafından belirlenerek atanır. Meydan Komiseri; seyircinin, görevlerin ve basın mensuplarının tespit edilen yerlerde bulunmaları, seyircilerin meydana girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini Organizasyon Görevlileri ve Güvenlik Kuvvetleri ile işbirliği yaparak sağlar. Meydan Komiserleri Organizasyon Kurulu yetkilisi ve Kule Başhakeminin direktiflerine göre hareket eder ve hakemlerle aynı ücreti alır.

Boylarında Birinci Olan Güreşçiler

Madde 15:

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin boylarında birincilik kazanan güreşçiler, bir yıl sonra yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine kadar boyunda Türkiye Şampiyonu unvanını alır.

Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16:

Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Yağlı Güreş Müsabaka Talimatındaki hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 17 :

Bu Talimat  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer ,

Yürütme

Madde 18 :

Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu