Enerji Bakanlığı YEKA GES-3 Yarışma İlanı Yayımladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı”nı yayımladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YEKA GES-3 Yarışmaları ilanı ayrıntıları şu şekilde:
“Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı”
1 – İdare Bilgileri:
Adı :T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Adresi :Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA
Telefon numarası :0 312 214 12 93
Faks numarası :0 312 223 69 84
Elektronik posta adresi :yeka@enerji.gov.tr
İnternet adresi :http://www.eigm.gov.tr
2 – Yarışma Bilgileri:
a) Yarışmaların niteliği, türü ve miktarı:
09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi” ve bu Yönetmelik’te yer alan “Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemi”ne göre toplam 1.000 (bin) MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla Ek-1’de verilen bağlantı bölgeleri için 10 (on) MWe, 15 (onbeş) MWe veya 20 (yirmi) MWe kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı toplam 74 (yetmişdört) adet yarışma (YEKA GES-3 Yarışmaları) yapılacaktır. YEKA GES-3 Yarışmaları’nın adları ve bağlantı kapasiteleri ekte belirtilmektedir.
b) Yarışmalara katılabilme şartları ve istenen belgeler:
Yarışmalara sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişi başvurabilir. Yarışmalara başvurabilmek için mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmamakta olup gerekli diğer şartlar ve istenen belgeler şartnamede yer almaktadır.
c) Şartname bedeli, ödeme şekli ve şartnamenin temin edileceği yer:
Her bir yarışmaya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2.000 (ikibin) Türk Lirası’dır. Bu bedelin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Banka / Şube Adı : T.C. Merkez Bankası / Ankara Şubesi
Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015
Her ne surette olursa olsun şartname temini için ödenmiş tutarlar iade edilmez. Yabancı para cinsinden yapılan ödemeler dikkate alınmaz. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznesine elden ödeme yapılmaz. Ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontunun açıklama kısmında “YEKA GES-3” ibaresi ve şartnameyi temin edecek olanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, tüzel kişi olması halinde ise ticaret unvanı bulundurulur.
Şartname, aşağıdaki belgeler İdare’nin elektronik posta adresine (yeka@enerji.gov.tr) “pdf formatında” iletildikten sonra İdare tarafından gerekli kontroller yapılarak Ek-3’te beyan edilen elektronik posta adresine gönderilir.
1. Ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu
2. YEKA GES-3 Yarışması Şartname Temin Tutanağı (Ek-3)
Başvuru yapılmak istenen her bir yarışma için 2.000 (ikibin) Türk Lirası tutarında ayrı dekont sunulur.
ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati:
Başvurular, Ek-2’de yer alan yarışma adlarına göre belirtilen tarihte ve saatler arasında, İdare’nin yukarıdaki adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihleri ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü İdare’nin internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılır.
d) Yarışmaların yeri, tarihi ve saati:
Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri İdare’nin internet adresinde ilan edilir.
3 – Teminat Türü ve Tutarı:
Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) MWe kapasiteli yarışmalar için 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli yarışmalar için 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar kesin, 10 (on) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli yarışmalar için 11.000.000 (onbirmilyon) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli yarışmalar için 14.000.000 (ondörtmilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.
4 – Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi:
• Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 30 (otuz) kuruş/kWh
• Elektrik enerjisi alım süresi: Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) yıl
5 – İdare, yarışmaları yapıp yapmamakta serbesttir.
6 – İdare, başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus, İdare’nin internet adresinde duyurulur.
Ek-1: Bağlantı bölgeleri, yarışma adları ve bağlantı kapasiteleri

Ek-2: Yarışma adları, bağlantı kapasiteleri ve başvuru tarihleri ile başvuru saatleri

Ek-3 YEKA GES-3 yarışması şartname temin tutanağı

Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz, tam ve doğru olduğunu ve belirttiğim elektronik posta adresime yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Banka dekontunun üzerinde yer alan gerçek kişinin veya tüzel
kişinin yetkili temsilcisinin adı soyadı [imza- kaşe – tarih]

YARIŞMAYA AİT EKLER ve gerekli bilgiler Bakanlık Resmi Web Sitesinden edinebilir.

Haber:Turkiye Esnaf Gazetesi  

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu